fbpx

Договор 4-х сторонний с послевуз. организацией

5.000 

Қазақстан Республикасы Президентінің жаныңдағы Мемлекеттік басқару академиясына оқуға қабылдау қағидаларына

11-қосымша

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің

білім беру бағдарламалары бойынша оқытуды ұйымдастыруға арналған шарт 

Астана қ.                                                     «__»________20___ жыл

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті берген, 2009

Приложение 11

к Правилам приема на обучение

в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан

Договор

на организацию обучения по образовательной  программе

послевузовского образования

г.Астана                                                           «__»_______20___ года

Республиканское государственное казенное предприятие «Академия


⚠️ Документ показан не полностью! Для продолжения просмотра Вы должны его купить. ⚠️

Все результаты поиска